Stel cookie voorkeur in

Onze school in ontwikkeling

Basisscholen in Nederland hebben de verplichting om elke vier jaar een nieuw schoolplan te schrijven. In het schoolplan wordt beschreven hoe de school er op dat moment voor staat en welke plannen de school heeft voor de nabije toekomst. Het schoolplan wordt geschreven door de directeur. Bij ons gebeurt dat in samenspraak met het team, de ouders (vertegenwoordigd in de MR) en de kinderen. Een jaar voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode worden tevredenheidonderzoeken gehouden waarin kinderen, teamleden en ouders hun mening kunnen geven over allerlei verschillende onderwerpen. De resultaten van die tevredenheidonderzoeken worden meegenomen in de nieuw vast te stellen ontwikkeldoelen. Wij realiseren ons dat we aan schoolontwikkeling moeten werken met groepen die gemiddeld 30 leerlingen bevatten. Dit betekent dat we het personeel en de aanwezige ruimte zo efficiënt mogelijk moeten inzetten en benutten. Daarnaast zullen we met de beschikbare middelen voor een maximale ondersteuning moeten zorgen.

 

In de huidige schoolplanperiode, 2015-2019, werken wij aan de volgende overkoepelende doelen:

 

Ons montessorionderwijs verder ontwikkelen door de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van het kind een centrale plaats geven. In een goede montessorischool is aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind. Om kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden moeten we aansluiten bij de snel veranderende wereld waarin zij opgroeien. Dat betekent dat ook de 21ste eeuwse vaardigheden verweven moeten zijn in ons onderwijs.

 

De leerkracht toerusten om de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van het kind daadwerkelijk een meer centrale plaats te kunnen geven. Het verder ontwikkelen van ons team tot een professionele leergemeenschap, waarin de voortdurende ontwikkeling van zowel het persoonlijk vakmanschap als het teamleren centraal staan, zijn voorwaardelijk om de kinderen te kunnen begeleiden in hun persoonlijk ontwikkelingsproces. Ook voor het team is het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden van belang.

 

De organisatie zo inrichten dat zowel kinderen als personeelsleden zich maximaal kunnen ontplooien. Om in het leren en werken zo min mogelijk belemmeringen te ervaren is het noodzakelijk dat de middelen en materialen toereikend zijn om de gestelde doelen te kunnen behalen. De totale organisatie moet efficiënt zijn ingericht. Het verdelen van taken en verantwoordelijkheden is op elk niveau in de organisatie van belang.

 

Meer informatie over de ontwikkelingen op onze school vindt u in de schoolgids.