Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen door en uit de oudergeleding en drie leden worden gekozen door en uit de teamgeleding. Leden hebben in principe drie jaar zitting in de MR en kunnen maximaal twee keer herkozen worden. De leden zitten op persoonlijke titel in de MR, dat wil zeggen ‘zonder last of ruggespraak’.

De MR streeft naar openheid, openbaarheid en onderling overleg met alle betrokkenen in de school. De MR komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar. De vergadering is opgesplitst in twee delen. Tijdens het eerste gedeelte zijn alleen de MR-leden aanwezig, tijdens het tweede gedeelte sluit de directeur van de school aan. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ook andere ouders/verzorgers van de school zijn welkom om (als toehoorder) aanwezig te zijn bij de vergaderingen. De notulen van de vergaderingen worden op het prikbord in de centrale hal op de begane grond opgehangen. De MR communiceert met het bevoegd gezag: voornamelijk met de directeur van de school maar soms ook met het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen. De MR heeft daarbij, afhankelijk van het onderwerp, een advies- dan wel instemmingsrecht. Tevens is de MR gerechtigd om ongevraagd te adviseren in schoolse zaken die de MR belangrijk acht.

 

In schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit de volgende leden:

Paul Eggenhuizen (voorzitter), ouder

Eke Eijgelaar (secretaris), ouder

Wenneke Meerstadt, ouder

Iris Kreukels, leerkracht

Leon Wouters, leerkracht

Luuk Keeman, leerkracht

 

In 1999 is door de gezamenlijke Medezeggenschapsraden een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht voor alle scholen van de Stichting Sint Josephscholen. De GMR bestaat in principe uit twee leden van iedere school (een ouder en een teamlid). De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken en bestuursbesluiten.

Het e-mailadres van de MR is mr@montessorinijmegen.nl

 

Jaarverslag 2016/ 2017: Jaarverslag 2016/2017


Notulen huidig schooljaar:

 

11 september 2018