Resultaten van ons onderwijs

Verantwoording van de onderwijstijd

Wij richten ons onderwijs zo in dat de kinderen in een periode van 8 aaneengesloten schooljaren de lesstof kunnen doorlopen. We houden ons aan de wettelijke norm dat de kinderen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarvan minstens 3520 uren in de eerste 4 schooljaren en minstens 3760 uren in de laatste 4 schooljaren. Over de hele schoolloopbaan genomen blijven we ruim boven de minimum onderwijstijd.                                                                                                                             

Ontwikkeling volgen via het Cito-leerlingvolgsysteem (Cito-Lvs)

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door vanaf groep 3 de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem af te nemen. De volgende toetsen worden afgenomen: AVI (woorden/zinnen lezen), DMT (woorden lezen), Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen en wiskunde. De meeste toetsen worden twee keer per jaar afgenomen: in januari en in mei/juni, maar we zijn bezig met de transfer naar een meer groeigericht volgysteem van Cito, namelijk Cito leerling in beeld. 

Ontwikkeling volgen via ParnasSys

Sinds augustus 2016 maken wij de individuele ontwikkelingsgroei van kinderen ook zichtbaar in ParnasSys. De kerndoelen, zoals die op alle scholen in Nederland gevolgd worden, ‘vertalen’ wij de komende schoolplanperiode in kinddoelen. Op die manier willen we het mogelijk maken om de totale ontwikkeling van elk individueel kind in kaart te brengen.

CITO-eindtoets in groep 8

In groep 8 doen onze leerlingen mee aan de CITO-eindtoets. De scholen in Nederland worden op basis van hun schoolpopulatie door CITO in een bepaalde scholengroep geplaatst. Op die manier is het mogelijk om de resultaten van de scholen in het hele land en binnen een bepaalde scholengroep met elkaar te vergelijken. Scholen die drie opeenvolgende schooljaren een gemiddelde schoolscore halen die lager is dan de ondergrens worden onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs geplaatst.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Nadat onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan ontvangen wij nog jaarlijks (tot het moment dat ze hun diploma behalen) een overzicht van de door hen behaalde resultaten en het niveau waarop ze zijn ingeschaald. De bovenbouwcoördinator verzamelt en inventariseert deze gegevens. Als de resultaten in het voortgezet onderwijs verbeterpunten opleveren voor ons onderwijs en/of onze advisering wordt dit besproken met het visieteam.

Meer informatie over de opbrengsten van ons onderwijs vindt u in de schoolgids.