Onze visie op onderwijs

Missie

Wij sluiten in ons onderwijs aan bij de bekende woorden van Maria Montessori ‘Help mij het zelf te doen’. We helpen het kind door het te ondersteunen, door het zelf ervaringen op te laten doen en door het aanleren van vaardigheden en kennis. Wij stellen de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal en formuleren onze missie dan ook vanuit het kind:

‘Leer mij het zelf te doen!’

Visie

De totale ontwikkeling van het kind staat centraal in onze visie. Wij streven naar de maximale ontplooiing van elk kind op persoonlijk, sociaal en cognitief gebied. We vatten dit samen in de termen ‘leren te zijn’, ‘leren samen te leven’, ‘leren te leren’ en ‘leren te weten en doen’. Welzijn en betrokkenheid vormen de basis om optimaal tot ontwikkeling en leren te komen. Iedereen ontwikkelt zich in relatie tot de omgeving en is een schakel in het grotere geheel. Elk kind is uniek, geen kind is gelijk aan een ander, dus elk kind heeft recht op een individugerichte benadering. We leggen de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden die de kinderen voorbereiden op hun rol in de maatschappij, als burger van de toekomst.

Veilige omgeving

Veiligheid en respect zijn de belangrijkste waarden in ons schoolklimaat. Elk kind moet zich veilig voelen om te kunnen zijn wie hij is. In onze school gaan onderwijs en opvoeding hand in hand. Een goede relatie tussen de school en de ouders is dan ook van wezenlijk belang. Het welzijn en de ontwikkeling van het kind staan centraal. School en ouders bieden hierin elk op hun eigen wijze en vanuit hun eigen rol ondersteuning.

We willen een school zijn waar iedereen elkaar kan vertrouwen en we in een rustige, warme, ontspannen sfeer, zo natuurlijk mogelijk met elkaar omgaan. Een veilige school is ook een school waar duidelijkheid en structuur is. Waar regels zijn waaraan iedereen zich probeert te houden. We leggen die regels duidelijk uit en dragen ze ook uit. We zien graag dat kinderen en volwassenen elkaar erop wijzen als regels worden overtreden.

We zijn zorgzaam voor elkaar. We gaan zorgzaam om met gevoelens van kinderen, ouders en leerkrachten maar ook met de spullen, met de materialen en de omgeving. Door het jaar heen zijn er voortdurend gesprekjes over gedragscodes, afspraken, regels: hoe gaan we met elkaar om, hoe gaan we om met de spullen van elkaar en met die van de school.

Seksistisch en racistisch taalgebruik, grappen en/of toespelingen ten koste van bepaalde groepen of personen, zowel van leerlingen als volwassenen vinden wij niet aanvaardbaar. Dit geldt ook voor affiches, tekeningen, de nieuwsbrief enz.

Om een goed schoolklimaat te bevorderen en te behouden gebruiken wij de werkwijze van ‘de Vreedzame School’, die structureel in alle groepen aan bod komt.

Meer informatie over onze visie op onderwijs vindt u in de schoolgids. 

Meer informatie over ons beleid op het gebied van sociale veiligheid, vindt u in het plan sociale veiligheid.