Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen door en uit de oudergeleding en drie leden worden gekozen door en uit de teamgeleding. Leden hebben in principe drie jaar zitting in de MR en kunnen maximaal twee keer herkozen worden. De leden zitten op persoonlijke titel in de MR, dat wil zeggen ‘zonder last of ruggespraak’.

De MR streeft naar openheid, openbaarheid en onderling overleg met alle betrokkenen in de school. De MR komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar. De vergadering is opgesplitst in twee delen. Tijdens het eerste gedeelte zijn alleen de MR-leden aanwezig, tijdens het tweede gedeelte sluit de directeur van de school aan. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ook andere ouders/verzorgers van de school zijn welkom om (als toehoorder) aanwezig te zijn bij de vergaderingen. De notulen van de vergaderingen worden op het prikbord in de centrale hal op de begane grond opgehangen. De MR communiceert met het bevoegd gezag: voornamelijk met de directeur van de school maar soms ook met het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen. De MR heeft daarbij, afhankelijk van het onderwerp, een advies- dan wel instemmingsrecht. Tevens is de MR gerechtigd om ongevraagd te adviseren in schoolse zaken die de MR belangrijk acht.

In 1999 is door de gezamenlijke Medezeggenschapsraden een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht voor alle scholen van de Stichting Sint Josephscholen. De GMR bestaat in principe uit zowel ouderleden als teamleden. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken en bestuursbesluiten.