Opbrengsten van ons onderwijs

Verantwoording van de onderwijstijd

Wij richten ons onderwijs zo in dat de kinderen in een periode van 8 aaneengesloten schooljaren de lesstof kunnen doorlopen. We houden ons aan de wettelijke norm dat de kinderen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarvan minstens 3520 uren in de eerste 4 schooljaren en minstens 3760 uren in de laatste 4 schooljaren. Over de hele schoolloopbaan genomen blijven we ruim boven de minimum onderwijstijd.                                                                                                                             

Ontwikkeling volgen via Cito leerling in beeld

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door vanaf groep 3 de van het groeigerichte leerlingvolgsysteem Cito leerling in beeld af te nemen. De volgende toetsen worden afgenomen: AVI (woorden/zinnen lezen), DMT (woorden lezen), Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen en wiskunde. De meeste toetsen worden twee keer per jaar afgenomen: in januari en in mei/juni. 

Ontwikkeling volgen via Focus PO en Looqin

Wij maken de individuele ontwikkelingsgroei van kinderen ook zichtbaar in het onderwijs plan- en volgysteem Focus PO en het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin. De kerndoelen, zoals die op alle scholen in Nederland gevolgd worden, vertaalt Focus PO naar cruciale leerdoelen in 4 periodes per schooljaar. In elke periode zijn meerdere leerroutes per schooljaar mogelijk. Het brengt daarnaast ook kinddoelen in beeld. Met behulp van Looqin brengen wij het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen in beeld. Als er extra groepsinterventies of individuele interventies nodig zijn op sociaal emotioneel gebied, brengen wij dit in beeld met Looqin. Met Looqin2u wordt de sociale veiligheid gemonitord in de leerjaren 5-8. Op die manier willen we het mogelijk maken om de totale ontwikkeling van elk individueel kind in kaart te brengen.

Doorstroomtoets in groep 8

In groep 8 doen onze leerlingen mee aan de doorstroomtoets van CITO. De scholen in Nederland worden op basis van hun schoolpopulatie door CITO in een bepaalde scholengroep geplaatst. Op die manier is het mogelijk om de resultaten van de scholen in het hele land en binnen een bepaalde scholengroep met elkaar te vergelijken. 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Nadat onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan ontvangen wij nog jaarlijks (tot het moment dat ze hun diploma behalen) een overzicht van de door hen behaalde resultaten en het niveau waarop ze zijn ingeschaald. De bovenbouwcoördinator verzamelt en inventariseert deze gegevens. Als de resultaten in het voortgezet onderwijs verbeterpunten opleveren voor ons onderwijs en/of onze advisering wordt dit besproken met het visieteam.

Meer informatie over de opbrengsten van ons onderwijs vindt u in de schoolgids.