Ouderraad

In de ouderraad zitten ongeveer acht ouders. De ouderraad komt meestal 5 keer per jaar bij elkaar. Zij bepalen hoe de ouderbijdrage verdeeld wordt over de verschillende activiteiten. Ook nemen zij een deel van de organisatie van bepaalde activiteiten voor hun rekening. Voor elke commissie binnen de school die iets organiseert is zowel een lid van de OR als een teamlid het aanspreekpunt. In de commissies kunnen alle ouders die graag iets voor de school betekenen deelnemen. Dat zijn niet enkel leden van de OR of klassenouders. Beleidskwesties komen tijdens de vergaderingen van de OR niet aan de orde. Deze worden door de MR besproken. De OR kan de MR adviseren en informeren.

 

OUDERBIJDRAGE

Het Ministerie van Onderwijs vergoedt het grootste deel van de kosten voor het basisonderwijs. Voor de overige zaken wordt een ouderbijdrage gevraagd. Het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen worden nooit buitengesloten van activiteiten, omdat de ouderbijdrage niet is betaald.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt voornamelijk besteed aan de sport- en speldag, schoolreisjes, het schoolkamp, het vieren van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval en Pasen. Daarnaast worden er kunstvaklessen, zoals muziek, drama en/of dans betaald uit de ouderbijdrage. Deze lessen worden gegeven door een externe vakdocent. Bovendien vraagt het bestuur aan de ouders een bijdrage voor de verzekering van de kinderen. De OR beheert de ouderbijdragen en stelt deze vast.

De oudergeleding van de MR dient in te stemmen met de hoogte van de bijdrage.

De ouderbijdrage is voor schooljaar 2023-2024 vastgesteld op €90,- per kind per jaar (inclusief schoolreisje en schoolkamp voor groep 8)

Als u gebruik wenst te maken van een betalingsregeling kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad of de directeur van de school. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een oproep om de ouderbijdrage te betalen.