Praktische zaken

Schooltijden

Maandag

8.30u tot 12.00u

13.00u tot 15.00u

Dinsdag

8.30u tot 12.00u

13.00u tot 15.00u

Woensdag

8.30u tot 12.15u

Donderdag

8.30u tot 12.00u

13.00u tot 15.00u

Vrijdag

8.30u tot 12.00u (groep 1 t/m 4)

8.30 tot 12.00 en 13.00 tot 15.00 (groep 5 t/m 8)

Wij zijn voornemens om de schooltijden aan te passen vanaf schooljaar 2024-2025. 

Telefonische bereikbaarheid

De directeur, de kwaliteitscoördinator en de bouwcoördinatoren zijn (op hun ambulante dagen) ook onder schooltijd telefonisch te bereiken, de groepsleerkrachten alleen na schooltijd.

‘Binnen is beginnen’, de start van de dag

We gebruiken de beide deuren naast de teamkamer als in- en uitgang voor de kinderen. De peuters en buitenschoolse opvang gebruiken de achterdeur bij het grote speeltoestel.

De deuren van de school gaan om 8.20u open. Wij hebben elk ochtend tien minuten inlooptijd. Kinderen krijgen de gelegenheid om tussen 8.20u en 8.30u hun lokaal in te komen, een werkje te kiezen en aan het werk te gaan. Leerkracht en kind begroeten elkaar bij binnenkomst in het lokaal door elkaar een hand te geven. Wij streven ernaar dat de kinderen zelfstandig (zonder ouder) het lokaal in komen.

Onderbouw (leerjaar 1-2): ouder en kind nemen afscheid op het schoolplein, kinderen komen alleen het lokaal in. Met ouders van nieuwe kleuters worden afspraken gemaakt om hier met hun kind aan te wennen.

Middenbouw en onderbouw (leerjaar 3-8): ouder en kind nemen afscheid op het schoolplein, kinderen komen alleen naar boven. In de eerste schoolweek worden de kinderen van de middenbouw (3-5) hierin nog begeleid.

Fietsen naar school

Voor kinderen en ouders die met de fiets naar school komen is het van belang om te weten dat er op het schoolplein niet gefietst mag worden. Iedereen loopt met de fiets (of step) aan de hand. Omdat de fietsenstalling niet voldoende ruimte biedt om de fietsen van alle kinderen te stallen vragen wij kinderen die op loopafstand van de school wonen om hun fiets thuis te laten.

Kinderen laten ouders hun werk zien

Op een aantal momenten in het schooljaar laten kinderen hun werk zien. Ouders zijn dan welkom om samen met hun kind te bekijken waar het die week in de klas mee bezig is geweest. 

Luizencontrole

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem op scholen en dus ook op onze school. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting makkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. Luizen zijn overlopers. Ze verspreiden zich via verkleedkleren, jassen aan de kapstok of wanneer haren elkaar raken. Luizen krijgen is pech, luizen kwijtraken is een kwestie van goed kammen. Zowel de school als de ouders dragen verantwoordelijkheid voor de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school maatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om kinderen te controleren op hoofdluis, te behandelen en te kammen. Wij besteden op onze school systematisch aandacht aan de hoofdluisproblematiek door de luizencontrole. Er is een vast ‘luizenteam’ van ouders die elke vrijdag na een vakantie alle kinderen op school controleren. Na twee weken is er opnieuw een controle voor de kinderen waar luizen en/of neten geconstateerd waren of kinderen die tijdens de eerste controle afwezig waren. Ondanks deze controles merken wij steeds weer dat de kinderen elkaar op school besmetten en wij op die manier de hoofdluizen niet buiten de deur weten te houden. Omdat het risico op besmetting juist op school zo groot is willen wij dit collectief, met medewerking van de ouders, aanpakken.

Leerplicht

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig.

Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.

In Nijmegen is op basis van dit wettelijke kader een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de Leerplichtwet.

 

Meer informatie over allerlei praktische zaken vindt u in de schoolgids. 

Meer informatie over ons beleid op het gebied van sociale veiligheid, vindt u in het plan sociale veiligheid.