Ouders en verzorgers

Soms zijn meerdere volwassenen in de omgeving van het kind belast met de zorg voor of de opvoeding van het kind. Dit zijn niet altijd alleen de biologische ouders van het kind. Als wij spreken over ouders bedoelen wij daarmee ook de andere verzorgers die hun aandeel hebben in de opvoeding.

‘Leer mij het zelf te doen’, de kern van ons montessorionderwijs

Binnen ons onderwijs leggen wij graag de verbinding tussen opvoeding en onderwijs.

Ook in de visie van Maria Montessori zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders en leerkrachten zijn in de schoolse periode gezamenlijk betrokken bij aspecten van de opvoeding van het kind. Daarom is het belangrijk dat er een overeenkomst is in de visie op het kind in de school en de thuissituatie. Het belangrijkste uitgangspunt van ons onderwijs is dat wij kinderen in een steeds grotere mate zelfredzaam, zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren te zijn en laten zijn. Dit uitgangspunt loopt als rode draad door ons onderwijs. Wij gaan ervan uit dat de ouders van onze leerlingen dit uitgangspunt onderschrijven en ondersteunen.

Bereikbaarheid van ouders

Wilt u ervoor zorgen dat de leerkracht waar uw kind bij in de groep zit altijd in het bezit is van de telefoonnummers en het meest recente e-mailadres waarop u te bereiken bent? Daarnaast weten wij graag op welke dagen uw kind gebruik maakt van de voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang of na schooltijd naar de buitenschoolse opvang gaat of door een oppas/grootouder opgehaald wordt.

Bereikbaarheid van school

Omdat wij geen receptioniste hebben die de telefoon aan kan nemen zijn wij onder lestijd niet goed telefonisch te bereiken. De directeur, de kwaliteitscoördinator en de bouwcoördinatoren zijn (op hun ambulante dagen) onder schooltijd telefonisch te bereiken, de groepsleerkrachten alleen na schooltijd. Elk teamlid is ook per e-mail te bereiken via het ouderportaal.

Communicatie tussen ouders en school      

Bij vragen, onduidelijkheden, opmerkingen en/of klachten hebben wij graag dat u zo snel mogelijk contact op neemt met de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of de directeur van onze school. Wij zullen dat omgekeerd ook doen. Als uw kind met een verhaal thuiskomt dat vragen oproept hebben wij graag dat u bij de leerkracht navraagt wat er gebeurd is. Als er zich tijdens de schooldag iets bijzonders heeft voorgedaan brengt de leerkracht u daarvan op de hoogte. Dat kan zowel persoonlijk als u uw kind komt ophalen maar soms ook telefonisch of per mail. Als wij per mail communiceren doen wij dat zo kort mogelijk en voornamelijk om u alvast op de hoogte te brengen. Persoonlijke informatie wordt zo min mogelijk per mail gedeeld.

Activiteiten van ouders in de school

Ouders zijn op tal van manieren actief binnen de school. Ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad (MR) en de school heeft een ouderraad (OR). Per groep hebben we ook een of twee klassenouders. Zij ondersteunen bij activiteiten van de klas en zijn een schakel tussen leerkracht en ouders van de betreffende groep. Ouders helpen kinderen met lezen en assisteren bij handvaardigheid. Ouders beheren het documentatiecentrum en de uitleen van de techniekdozen. Ouders zitten in de diverse feest- en activiteitencommissies en er zijn ouders die aanspreekbaar zijn op het verrichten van allerlei hand- en spandiensten.

U ziet dat er taken en activiteiten te over zijn om aan deel te nemen. U kunt bij aanvang van het schooljaar bij de leerkracht of bij de ouderraad melden hoe u graag een bijdrage levert.

Meer informatie over ouderparticipatie vindt u in de schoolgids.